TTomhTomoTommTomaTomsTom TomVTom.Tom TomâTom€TomœTomTTomoTommTomâTom€TomTom TomATomyTomrTomeTomsTom,Tom TomJTomrTom (Thomas V. Ayres)

Thomas V. “Tom” Ayres, Jr

Music Producer. He worked with, among others, RCA, Columbia, Capitol, Mercury, and Epic Records.  He was also instrumental in signing David Bowie to RCA Records. (bio by: Joel Manuel)  Family links:  Parents:  Thomas V. Ayres (1892 – 1966)  Bonnie Marie Dowden Hicks (1911 – 2006)  Spouse:  Joyce Sawyer Fryer (1940 – 2011)* *Calculated relationship

Born

  • December, 25, 1933
  • USA

Died

  • May, 05, 2000
  • USA

Cemetery

  • Centuries Memorial Park
  • Louisiana
  • USA

2725 profile views