TTomhTomoTommTomaTomsTom TomâTom€TomœTomTTomoTommTomâTom€TomTom TomDTomâTom€Tom™TomUTomrTomfTomeTomyTom (Thomas D'Urfey)

Thomas “Tom” D’Urfey

In his time a famous poet, playwright, songwriter and wit, an d unofficial court jester to King Charles II. Always known as ‘Tom’ – including on his gravestone. Now mainly remembered for the music which Purcell wrote for his plays and odes. (bio by: David Conway)

Born

  • January, 01, 1970

Died

  • February, 02, 1723

Cemetery

  • St James Church
  • England

2119 profile views